POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego, działający pod adresem biuro@wygodnepozyczki.pl, prowadzony jest  przez Patryka Balickiego, w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającego pod firmą Concash w ramach Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”,

Dane Administratora danych osobowych

Podmiotem przetwarzającym Państwa dane jestPatryk Balicki w związku z realizowaną przez niego działalnością o nazwie ConCash, w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa  FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie  przy ul. Żurawia 6/12 lok. 766, NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857 . W przypadku chęci uzyskania przez Państwa dodatkwocyh infromacji zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym:bok@concash.pl

Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych

PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

a) podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),

b) marketingu i promocji produktów oferowanych przez Administratora będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.
1 lit. f Rozporządzenia), ( jeśli nie wysyłają Państwo informacji handlowych, proszę o usunięcie tego punktu)

c) wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:

  • art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
  • art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
  • art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia);

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

f) w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) - jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.

g)w prawnie uzasadnionym interesie Administratora jest przekazanie Państwa danych do wyłącznego administrowania Patrykowi Balickiemu w ramach jego własnej działalności, w związku z  rozwiązaniem umowy współpracy z Fundacją  Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” i Beneficjenta Fundacji tj. Patryka Balickiego  i  wykonaniem obowiązków wynikającej z zawartej  umowy współpracy  w związku z zakończeniem programu wsparcia.

Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty elektronicznej.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY, DOSTĘPU ORAZ POPRAWIANIA DANYCH

1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:

a) prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporządzenia),

b) prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
(art. 16 Rozporządzenia),

c) prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),

e) Prawo do przenoszenia danych - ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: bok@concash.pl.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku
o odpowiedniej treści na adres biuro@wygodnepozyczki.pl .lub złożenia go osobiście w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” (ul. Żurawia 6/12 lok. 766,
00-503 Warszawa).

2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego - art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny - art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

  • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

  • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podawanie przez Państwa danych osobowych za pomocą formularza jest niezbędne w celu realizacji umowy powierzenia danych zawartej z Administratorem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz świadczy o zainteresowaniu uzyskaniem pożyczki za pomocą naszej platformy w ramach usługo pośrednictwa (przekazywania danych do firm pożyczkowych) a zgoda w każdej chwili może zostać cofnięta. Brak zgody jednak uniemożliwiałby nawiązanie kontaktu z Panią/- em i dopasowanie oferty do Pani/-a potrzeb i sytuacji finansowej.

PROFILOWANIE I AUTOMATYZACJA

Nie podejmujemy zautomatyzowanego podejmowania deyczji lub profilowania

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

a) Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);

b) Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej  umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: beneficjenci Fundacji, informatycy, podmioty udostępniające platformy informatyczne, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe.

c) Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności - w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),

d) Potencjalni Pożyczkodawcy, tj.:

- Capital Service Spółka Akcyjna ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka NIP 758-235-17-11

- Spark DigitUP Sp. z o.o. Plac Wolnica 13 lok. 10, 31-060 Kraków NIP: 6762496391

- LoanMe Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa NIP: 5272729611

- PROFI CREDIT POLSKA S A ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 5472151080

- PROVIDENT POLSKA S A ul. Inflancka 4 A, 00-189 Warszawa NIP: 525-15-71-292

  • Novacash Sp. z o.o. ul. Biała 4/81 00-895 Warszawa NIP: 5272734871

e)W dniu rozwiązaniu umowy współpracy zawartej przez Beneficjenta tj. Patryka Balickiego i Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, Administratorem Państwa danych osobowych stanie się Patryk Balicki w ramach własnej działalności, związku z wykonaniem obowiązków wynikających z zawartej umowy współpracy i zakończeniu programu wsparcia, o czym zostaniecie Państwo uprzednio poinformowani mailowo i zostaną Państwu udzielone wszelkie stosowne informacje w tym zakresie.

Przekazywanie danych do Państw trzecich

1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

2. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:

  • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
  • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;

e) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

PRAWO DO SKARGI

Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Patryka Balicickiego w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającego pod firmą Concash w ramach Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”,  narusza przepisy Rozporządzenia,to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresemrodo@twojstartup.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega prawo do zmian w swojej Polityce prywatności. Osoby korzystające z naszego serwisu dotyczy aktualna wersja dostępna na naszej stronie

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.