DOBIERZ PARAMETRY
TWOJEJ OFERTY


pln

mc

%

RATA MIESIĘCZNA

REGULAMIN

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WYGODNEPOZYCZKI.PL

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego wygodnepozyczki.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

I.    Postanowienia ogólne
II.    Definicje
III.    Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV.    Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V.    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI.    Tryb postępowania reklamacyjnego
VII.    Prawo odstąpienia od umowy
VIII.    Własność intelektualna
IX.    Odpowiedzialność
X.    Postanowienia końcowe


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Serwis internetowy działający pod adresem wygodnepozyczki.pl prowadzony jest przez Patryka Balickiego, prowadzącego działalność gospodarczą Ascanet Group Patryk Balicki , NIP: 7773345118, REGON: 381992532, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 515, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@wygodnepozyczki.pl.
2.    Serwis jest przeznaczony dla Pożyczkobiorców, którzy są zainteresowani uzyskaniem pożyczki poza bankowej oraz dla Inwestorów poszukujących osób składających zaproszenie do złożenia oferty pożyczki.
3.    Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.    Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis so.planeta-www.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
5.    Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu wygodnepozyczki.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Serwis oraz Usługodawca nie są instytucjami finansowymi udzielającymi pożyczek, jak również nie są stronami Umowy Pożyczki lub innych stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami oraz składanymi ofertami finansowymi.
6.    Usługodawca zastrzega, że zasady udzielenie pożyczki oraz jej warunki ( w tym wysokość Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania ) są określane przez  konkretnego Pożyczkodawcę, oraz mogą się różnić w zależności od wyboru danej oferty.
7.    Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.
8.    Usługodawca nie odpowiada za terminowość spłat pożyczek przez Pożyczkobiorcę, a Inwestor udzielający pożyczkę jest w pełni odpowiedzialny, za pożyczkę, której udzielił.
9.    Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania zamieszczonymi ogłoszeniami.
10.    Pożyczkobiorca jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń prezentowanych w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
11.    W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania ogłoszeń o treści zabronionej przez przepisy powszechnie obowiązujące.
12.    Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem wygodnepozyczki.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem wygodnepozyczki.pl użyte są w celach informacyjnych.
13.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a)    Kodeksu cywilnego;
b)    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);
c)    Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami);
d)    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II.    DEFINICJE
1.    FORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu, umożliwiający:
a)    określenie parametrów pożyczki,
b)    w przypadku braku płatności, automatyczne przesłanie zapotrzebowania na pożyczkę wyłącznie potencjalnym Pożyczkodawcom (partnerom Serwisu) w dalszej kolejności, po ofertach priorytetowych, o ile na dany moment są dostępne oferty, w innym przypadku przesłanie zapotrzebowania nastąpi w terminie pojawienia się dostępności ofert .
c)    w przypadku dokonania stosownej płatności, priorytetowe przesłanie zapotrzebowania na pożyczkę potencjalnym Pożyczkodawcom (partnerom Serwisu), o ile na dany moment są dostępne oferty, w innym przypadku przesłanie zapotrzebowania nastąpi w terminie pojawienia się dostępności ofert .
d)     oraz zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie w zakładce „Strefa Inwestora”, widoczne dla pozostałych potencjalnych Pożyczkodawców,
e)    dla Usługobiorcy, który wykupił ogłoszenie - stworzenie Konta Pożyczkobiorcy, pozwalającego na administrowanie Ogłoszeniami.
2.    KALKULATOR OBLICZENIOWY (SYMULATOR) - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca przeprowadzenie symulacji oferty poprzez wprowadzenie określonych parametrów na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę. Symulacja ma charakter niezobowiązujący, nie jest elementem oferty
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podane wartości mają charakter orientacyjny gdyż potencjalny Pożyczkodawca/Inwestor może zaproponować inną ofertę pożyczki.
3.    KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.    KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, które są przesyłane po dokonaniu płatności, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Pożyczkobiorcy.
5.    LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
6.    NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
7.    OGŁOSZENIE – informacje:
a)     zamieszczone przez Pożyczkobiorcę w Serwisie poprzez Formularz Ubiegania się o pożyczkę, które zawierają:
1.    wybrane przez Pożyczkobiorcę parametry pożyczki (kwota, oprocentowanie, ilość rat,)
2.    imię,
3.    nazwisko,
4.    e-mail,
5.    numeru telefonu,
6.    pesel
7.    kod pocztowy
8.    dane opcjonalne: ( np. wpisy w rejestrach, zadłużenie, zajęcia komornicze),
które będzie stanowić zaproszenie do składania ofert przez Pożyczkodawców/Inwestorów. Tylko dane określone w pkt 1,2,7,8 będą ogólnodostępne w ogłoszeniu, opublikowanym w STREFIE INWESTORA;
 albo
b)    zamieszczone przez Pożyczkodawcę w Serwisie, stanowiące zaproszenie do składanie ofert przez Pożyczkobiorców.
Ogłoszenie jest aktywne i widoczne w Serwisie dopiero po jego opłaceniu zgodnie z cennikiem Serwisu.
8.    POŻYCZKOBIORCA – Usługobiorca, który z zamiarem zawarcia Umowy Pożyczki z Pożyczkodawcą/Inwestorem:
a)    zamieścił parametry pożyczki w Formularzu Ubiegania się o Pożyczkę bez uiszczenia stosownej opłaty lub
b)     zamieścił  i opłacił Ogłoszenie w Serwisie oraz założył Konto,
9.    POŻYCZKODAWCA/INWESTOR – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Pożyczki z Pożyczkobiorcą za pośrednictwem Serwisu.
10.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
11.    SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem so.planeta-www.pl.
12.    STREFA INWESTORA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie oraz wyszukiwanie Ogłoszeń Pożyczkobiorców zarejestrowanych w Serwisie oraz składanie im ofert pożyczkowych.
13.    UMOWA POŻYCZKI – umowa zawarta pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Pożyczkodawcą.
14.    USŁUGODAWCA – Patryk Balicki, prowadzący działalność gospodarczą Ascanet Group Patryk Balicki , NIP: 7773345118, REGON: 381992532, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 515, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@wygodnepozyczki.pl.
15.    USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
16.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
17.    WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów.

III.    RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.    Usługodawca umożliwia Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a)    Kalkulator Przeliczeniowy (Symulator),
b)    pośrednictwo polegające na przekazywaniu danych Pożyczkobiorcy potencjalnym Pożyczkodawcom w dalszej kolejności po Ogłoszeniach priorytetowych,
c)    Newsletter,
d)    Wyszukiwarka „Strefa Inwestora”, umożliwiająca znalezienie potencjalnego Pożyczkodawcy, który jest zainteresowany udzieleniem pożyczki o określonych parametrach.
2.    Usługodawca umożliwia Pożyczkobiorcom odpłatnie, zgodnie z cennikiem Serwisu  za jego pośrednictwem  korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
    a) zamieszczanie Ogłoszeń i założenie Konta,
    b) pośrednictwo polegające na priorytetowym przekazywaniu danych Pożyczkobiorcy potencjalnym Pożyczkodawcom,
3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a)    Wyszukiwarka,
b)    Strefa Inwestora,
c)    Newsletter,
d)    Zamieszczanie Ogłoszeń.
4. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
5. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV.    WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a) do d) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne, natomiast usług określonych w rozdziale III pkt 2 lit. a) do b) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne, zgodnie z cennikiem Serwisu.
2.    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 3 lit. a) do c) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne, natomiast usług określonych w rozdziale III pkt 3 lit. d)  jest płatne, zgodnie z cennikiem Serwisu.
3.    Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać niezwłocznie, w dniu złożenia zamówienia realizacji usługi, za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayPro S.A.), na zasadach określonych przez ten serwis.
4.    W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności  Pożyczkobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi zamieszczenia Ogłoszenia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
5.     Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: https://www.przelewy24.pl/
6.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
b)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta. Ponadto:
a.i.    Zamieszczenie Ogłoszenia wiąże się z założeniem Konta w Serwisie.
a.ii.    Pożyczkobiorca powinien wypełnić Formularz Ubiegania się o Pożyczkę udostępniony na stronie Serwisu, poprzez ustalenie w Kalkulatorze parametrów oferty pożyczkowej, którą jest zainteresowany i przesłać je do Usługodawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji. Podczas rejestracji Usługobiorca nie ustala loginu i hasła samodzielnie. Po otrzymaniu zgłoszenia, System wydaję decyzję o możliwości skorzystania z usługi dodania Ogłoszenia w Serwisie.
a.iii.    Decyzja, o której mowa w ppkt a) lit. ii. nie jest decyzją otrzymania pożyczki, a jedynie zgodą na skorzystanie z usług Serwisu, w szczególności na zamieszczenie Ogłoszenia.
a.iv.    Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ppkt a) lit. iii. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za emisję Ogłoszenia, które będzie wyświetlane w Serwisie przez kolejnych 7 dni. Ogłoszenie jest widoczne w sekcji ogłoszeń na samej górze oraz przesuwa się stopniowo o jedną pozycję niżej na skutek zamieszczenia każdego kolejnego (nowego) Ogłoszenia przez innego Pożyczkobiorcę. Usługa nie ulega automatycznemu odnowieniu.
a.v.    Po dokonaniu płatności, o której mowa w ppkt a) lit iv., Pożyczkobiorca otrzymuje login i hasło do Konta. Brak płatności skutkuje nieotrzymaniem loginu i hasła do Konta, nieaktywowaniem Ogłoszenia Serwisie oraz niezamieszczeniem Ogłoszenia w Strefie Inwestora. Przekazanie danych nieopłaconego Ogłoszenie następuje wyłącznie do Pożyczkodawców współpracujących z Serwisem, na podstawie wiążącej ich z Serwisem odrębnej umowy.
a.vi.    W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonego Ogłoszenia będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy ważność Ogłoszenia dobiegnie końca, wówczas ich odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie po ich akceptacji przez Pożyczkobiorcę.
a.vii.    Pożyczkobiorca zamieszczający Ogłoszenie dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne.
a.viii.    Dodatkowe opcje promowania ogłoszenia zamieszczanego przez Pożyczkobiorcę są płatne zgodnie z cennikiem Serwisu.
c)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
d)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Strefy Inwestora zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
e)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora Przeliczeniowego (Symulatora) zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Pożyczkobiorcę.
f)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
g)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na pośrednictwie w przekazywaniu danych Pożyczkobiorcy potencjalnym Pożyczkodawcom zawierana jest na czas nieoznaczony.
7.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a)    komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b)    dostęp do poczty elektronicznej,
c)    przeglądarka internetowa,
d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
8.    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
9.    Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
10.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
11.    Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści ogłoszeń, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy:
a)    powszechnie uznane za obraźliwe,
b)    o charakterze rasistowskim,
c)    o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
d)    noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
e)    naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
f)    wprowadzające w błąd Usługobiorców,
g)    reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do so.planeta-www.pl,
h)    będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,
i)    zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
12.    Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane Ogłoszenie, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi Użytkownikami.

V.    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a)    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Konto, Newsletter, pośrednictwo w przekazywaniu danych Pożyczkodawcom).
b)    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@so.planeta-www.pl.
c)    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d)    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2.    Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@so.planeta-www.pl.
b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.    Z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego rozdziału, Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.    Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie usług.
3.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

VIII.    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.    Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem wygodnepozyczki.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z wyjątkiem treści wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Ascanet Group Patryk Balicki , NIP: 7773345118,  Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony wygodnepozyczki.pl, bez zgody Usługodawcy.
2.    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony so.planeta-www.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


IX.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ
a.i.1.    Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
a.i.2.    Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
a.i.3.    Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
a.i.4.    Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
a.i.5.    Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
a)    za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
b)    w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
c)    za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
d)    za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
e)    za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.

X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2.    Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
3.    Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
4.    Sądowe rozstrzyganie sporów:
a)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
5.    Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6.    Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution).
pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.